tangdwoin

 

ตารางทุกด่าน / ทุกระยะ

[ภาพ: 00-3.jpg]

บริษัทฯ จะปรับอัตราค่าผ่านทางใหม่ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2552 โดยขอทำ

ความเข้าใจถึงการปรับอัตราค่าผ่านทางใหม่ ดังนี้
ท่านที่ใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตอยู่เป็นประจำคงทราบดีว่าลักษณะทางยก

ระดับของบริษัทฯ นั้น ได้ก่อสร้างเป็นถนนยกระดับที่เคียงคู่อยู่เหนือถนนวิภาวดีรังสิต

ผู้ใช้ทางมีอิสระที่จะเลือกใช้ถนนวิภาวดีรังสิตหรือทางยกระดับของบริษัทฯ

 เป็นเส้นทางสัญจรได้ ซึ่งมีผู้ใช้ทางจำนวนหนึ่งที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย โดยถือว่าเวลาเดินทางนั้นมีความสำคัญก็จะเลือกที่จะเสียค่าผ่านทา

งเพื่อใช้ ทางยกระดับของบริษัทฯเป็นประจำ ส่วนผู้ใช้ทางอีกจำนวนหนึ่งที่

ไม่ต้องการเสียค่าผ่านทางก็จะเลือกใช้ถนนวิภา วดีรังสิต แต่ในบางโอกาส

ที่มีกรณีเร่งด่วนหรือนัดหมายสำคัญๆ ก็จะเลือกใช้ทางยกระดับของบริษัทฯ

เพื่อที่จะเดินทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีความเป็นมาในการปรับอัตราค่าผ่านทางดังนี้


บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาสัมปทานเดิม (บันทึกข้อตกลงแก้ไขฉบับที่ 2/2539)

 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2539 และได้เริ่มเก็บค่าผ่านทางตลอดสายจากดินแดง

ถึงอนุสรณ์สถานสำหรับรถ 4 ล้อ ในอัตรา 43 บาทมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2541

ทั้งนี้เมื่อ10 ปีที่ผ่านมา ในช่วงกลางปี 2542-2547 บริษัทฯ ควรที่จะได้ปรับค่า

ผ่านทางไปเป็น 55 บาทเท่ากับอัตราปัจจุบันนี้ แต่ก็ไม่สามารถปรับได้

และอีกครั้งในช่วงกลางปี 2547-2552 ก็ไม่สามารถปรับให้เป็น 70 บาท

ตามสัญญาสัมปทานเดิมได้ ทำให้ถูกกดราคาค่าผ่านทางมาเป็นเวลานาน

มีผลทำให้บริษัทฯมีขาดทุนสะสมถึงปี 2549 สูงถึง 5,600 ล้านบาท ซึ่งใน

ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2550 บริษัทฯได้เจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา

และได้บรรลุข้อตกลงใหม่ (บันทึกข้อตกลงแก้ไขฉบับที่ 3/2550) ซึ่งใน

หลักการที่ได้เจรจานั้น บริษัทฯยินยอมที่จะเก็บค่าผ่านทางที่ลดลงจากสัญญา

สัมปทานเดิม เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 22 ธันวาคม 2547 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2552

 โดยบริษัทฯ ได้ลดค่าผ่านทางเหลือ 20 บาทตลอดสาย ในช่วงปลายปี 2547

เป็นเวลา 1 ปีเศษ และลดค่าผ่านทางเหลือ 30 บาท เป็นเวลาอีกเกือบ 2 ปี

หลังจากนั้นได้เก็บเพิ่มเป็น 55 บาทตลอดสายมาจนถึงปัจจุบัน และจะครบ

กำหนดในวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

ในสัญญาสัมปทานเดิม บริษัทฯ ก็ควรมีสิทธิที่จะเก็บในอัตรา 85 บาทแทนที่จะ

เป็น 55 บาทตลอดสายตั้งแต่ช่วงกลางปี 2552 ที่ผ่านมา
บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในอดีตก่อนที่จะมีทางยกระดับของบริษัทฯ

การจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตติดขัดเป็นอย่างมากต้องใช้เวลาเดินทางหลาย

ชั่วโมง ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันและก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ บริษัทฯ

จึงได้ลงทุนในโครงการทางยกระดับอุตราภิมุขขึ้น โดยที่บริษัทฯได้กู้เงินและ

นำเงินมาลงทุนเพื่อก่อสร้างโครงการเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะพัฒนาระบบคมนาคม

ขนส่งและแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด โดยการช่วยระบายการจราจรเข้า-ออก กทม.

ให้รวดเร็ว เป็นการพัฒนาประเทศโดยที่ภาครัฐไม่ต้องนำเงินภาษีไปก่อสร้าง

สามารถประหยัดการใช้เงินภาษีและนำงบประมาณไปพัฒนาประเทศในส่วนอื่นได้

เพราะในสมัยนั้นงบประมาณมีจำนวนจำกัด ซึ่งทุกวันนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าทางยก

ระดับของบริษัทฯสามารถแก้ไขปัญหาการ จราจรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยลด

ปริมาณการใช้น้ำมันและช่วยลดมลภาวะเป็นพิษ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในวงกว้าง

ซึ่งเงินลงทุนจำนวนมากเหล่านี้ทำให้บริษัทฯต้องมีภาระหนี้ต่อเจ้าหนี้และผู้

ถือหุ้นที่บริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามสัญญาต่าง ๆ ดังนั้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2552

ที่จะถึงนี้ บริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงใหม่
อย่างไรก็ตาม หลังจากการปรับราคาครั้งนี้ บริษัทฯจะไม่มีการปรับราคาอีกในระยะเวลา

5 ปีข้างหน้าจน ถึงปลายปี2557 บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความคุ้มค่ากับเวลา

ที่สามารถเดินทางได้รวด เร็วกว่าและพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีซึ่งประกอบด้วย

กล้องโทรทัศน์วงจร ปิด โทรศัพท์ฉุกเฉิน ระบบสัญญาณจราจรที่ติดตั้ง โดยมี

ศูนย์ควบคุมและหน่วยงานกู้ภัยและจัดการจราจรที่ดูแลและให้บริการผู้ใช้ ทางฟรี 24 ชั่วโมง

ตลอดเส้นทาง รวมทั้งให้ความร่วมมือส่งเสริมสังคมในทุกด้านและต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้

 บริการด้วยดีตลอดมา

ตารางแสดงจำนวนตู้เก็บค่าผ่านทางที่เปิดใช้ โดยแบ่งสำนักงานควบ คุมออกเป็น 9 อาคารด่าน คือ
1. อาคารด่านดินแดง
2. อาคารด่านสุทธิสาร
3. อาคารด่านลาดพร้าว
4. อาคารด่านรัชดาภิเษก
5. อาคารด่าน บางเขน
6. อาคารด่านแจ้งวัฒนะ
7. อาคารด่านหลักสี่
8. อาคารด่านดอนเมือง
9. อาคารด่านอนุสรณ์สถาน


[ภาพ: 11-1.jpg]

Comment

Comment:

Tweet